ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบุดี จังหวัดยะลา

ผู้วิจัย นางพรรณี ฐานานุกรม โรงเรียน บ้านบุดี จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 3) ศึกษาทักษะการอ่าน จับใจความของนักเรียน 4) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบุดี จังหวัดยะลา ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะ การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ อ่านจับใจความ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความ4) แบบทดสอบวัด ทักษะการอ่านจับใจความ 4) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของ การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา 

1. ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย

การอ่านจับใจความรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย

ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจของการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ อยู่ในระดับดีมาก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร โฃติกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ›

พุธ, 3 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: