สพป.สมุทรสาคร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบโครงงาน

821668.JPG

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบโครงงาน ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน โดย นายจำลอง ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา

ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน ได้จัดกิจกรรม “การเรียนการสอนแบบโครงงาน

ตามแผนปฎิบัติงานของกลุ่ม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่ม ได้มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของการเรียนการสอนแบบโครงงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก

กลุ่มเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าเสา โรงเรียนวัดท่ากระบือ โรงเรียน

วังนกไข่ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ โรงเรียนวัดบางยาง โรงเรียนวัดอ่างทอง โรงเรียน

บ้านปลายคลองน้อย โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง โรงเรียนวัดนางสาว และโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ผู้เข้าอบรม

จำนวน 100 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย

04 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: