รวมข่าว สพป. วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

821121.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ซึ่งมี นายดำรง ชื่นจิต เป็นประธาน ในครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบคือ การป้องกันการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดย สพฐ.ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ.กำหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขตอบสนองป้องกันการทุจริต” และมีเรื่องที่เสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคือ การดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มานางสาวอรวรรณ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

พิธีเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง คืนที่ ๒

820882.JPG

ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระพุทธมิ่งเมือง ณ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยงานจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มณฑปองค์พระมิ่งเมือง โดยวันแรกมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน วันที่สองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และในวันสุดท้ายมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเป็นประธาน

งานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง เป็นงานประจำปีที่ชาวอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับเทศบาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่เริ่ม

ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมา โดยมีองค์พระมิ่งเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางที่เคารพสักการะและที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอโกสุมพิสัย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การละเล่น ดนตรี ของเยาวชน นักเรียน และประชาชน มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า และรำวงย้อนยุค เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง การละเล่น และกิจกรรมอย่างแน่นแฟ้น

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

820762.jpg

..**เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านควนประ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมการอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2557

..**เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ในการพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยนายอำเภอบางขันอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากห้องทำงานนายอำเภอ สู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน เพื่อประดิษฐานบนรถบุปผาชาติ สู่โรงเรียนบ้านควนประ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**โดยมีนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นางพรรณี สกุณา ,นายเสรี สุวรรณประเสริฐ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ให้การต้อนรับและอัญเชิญรางวัลประดิษฐาน ณ แท่นวางเกียรติบัตร ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หอประชุมโรงเรียนบ้านควนประ นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมการแสดงของนักเรียน

..**นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีและมีคุณภาพ

.***จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

***โทร.0843971454

3 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: