รองเลขาฯ กพฐ. ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาในโรงเรียนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล

818742.JPG

.นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัด ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.วันที่ 27 มกราคม 2559 นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นประธานประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล สนองตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนพื้นที่เกาะให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ โครงการความร่วมมือทางการศึกษากับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โครงการส่งเสริมด้านอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะที่สนใจศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกลับมาเป็นครูประจำท้องถิ่นเมื่อจบการศึกษา เป็นต้น

.นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาว่า “ นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อกลับมาเป็นครูประจำท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด 5 คน ได้จบการศึกษาและบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จำนวน 1 คน และอีก 4 คนจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องครูขอย้าย ทำให้โรงเรียนในพื้นที่เกาะขาดครูบ่อยครั้ง”

.พร้อมกันนี้มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมโครงการและให้กำลังใจครูโรงเรียนในพื้นที่เกาะด้วย

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: