พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์”

817987.jpg

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก อัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

วันที่ 23 ม.ค.59 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬาก้าวหน้าแพร่หลายและกระจาย ไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ มีวินัย มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะ ทางการกีฬาชนิดต่างๆ อยู่แล้ว ให้ได้รับการพัฒนาถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ของแต่ละบุคคล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้แทนของประเทศในระดับเยาวชนและระดับชาติต่อไป โดยกำหนดจัดการแข่งระหว่างวันที่ 23 -31 มกราคม 2559

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน มีมโนราห์ ประมาณ 500 คนโดยใช้นักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ละ 100 คนร่วมแสดงในพิธีเปิด ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ขอบคุณทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

25 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: