ข่าว สพป. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม

817339.JPG

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศของการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น). / รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคุยมะตูม อำเภอบางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจกู้บริหาร คณะครู นักเรียน โดยได้เยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ และชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับทราบ ปัญหา ความต้องการ เพื่อหาแนวทางพัฒนา ช่วยเหลือ พร้อมทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑ การเรียนการที่ส่งเสริมการเรียนทางไกล โดยมีนายชนพัฒน์ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.

วิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ:ภาพ/ข่าว

ครอบครัว สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกันไถ่ชีวิตกระบือ

817399.jpg

>>เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยการนำของ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตกระบือท้องอ่อน และมอบถวายให้กับ ดร.พระมหาประจักร จักะธรรมโม เจ้าอาวาส วัดโพธิพฤษาราม อำเภอท่าตูม ซึ่งท่านเจ้าอาวาสฯ เคยปรารภไว้เมื่อคราวงานวันครูที่ผ่านมา ว่าประสงค์จะทำโครงการแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเขตบริการ โดยท่านเจ้าอาวาส จะมอบหมายให้โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เป็นผู้ดูแล และสานต่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป โดยกระบือตัวที่ได้มอบถวายเป็นกระบือท้องอ่อนได้ประมาณ 3 เดือน ในการนี้ ท่าน ผอ.ภานิชา อินทร์ช้าง ได้ตั้งชื่อให้กับกระบือตัวแม่ว่า “บุญมี” และหากคลอดลูกออกมา ขอให้ชื่อว่า “มีบุญ”

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

สุพรรณบุรี เขต 3 เตรียมการจัดสอบ O-Net และ NT

817213.jpg

22 ม.ค. 59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมศึกษานิเทศก์..สรุปวาระการประชุมดังนี้..1.หารือการจ้างบุคลากรช่วยงานสำนักงานเขต กลุ่มบุคคล 1 ราย กลุ่มส่งเสริมฯ 1 ราย พนักงานขับรถ 1 ราย กลุ่มนิเทศ 3 ราย และงาน ict 1 ราย…2.มีข้าราชการครูในสังกัดโดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ประมาณ 40 % ยังไม่เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะต้องรีบดำเนินการสร้างความเข้าใจ…3..วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ สอบO-NET ชั้น ม.3..โดยสอบ 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก วันที่ 9 มีนาคม 2559 สอบNT นักเรียนชั้น ป.3 และสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 กลุ่มสาระวิชา การงานฯ ศิลป์ พลศึกษา ซึ่งทางสำนักงานเขตจัดสอบเอง..5.ให้ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ที่ยังเหลือ 19 แห่งอย่างเข้ม เพื่อให้ทุก รร.ในสำนักงานเขตเป็นสถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด…6.ให้จัดทำคู่มือ หนังสือเล่มเล็กในการออกนิเทศ แบบบูรณาการให้ครบทุกเรื่องไม่ใช่ไปนิเทศเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องเช่นเดียว ต้องติดตามดูแล เรื่องอื่นๆบริบทของ รร.ด้วย เช่นเรื่องภูมิทัศน์ เรื่องความสะอาด…6.เรื่องอ่านออก เขียนได้ เป็นเรื่องใหญ่ ต้องศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้ (พฤทธิ์ ภาพ/ข่าว)

22 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: