สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อม เพื่อการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

816007.JPG

18 มกราคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒินอกราชการที่มีประสบการณ์ในการประเมินฯ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ ศึกษานิเทศก์

ในสังกัดทุกท่าน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมี นายกฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ควบคู่กับการทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา กรรณิกา : ข่าว/สายันต์ : ภาพ/ธราเทพ : รายงาน

19 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: