วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

814588.JPG

+นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ประกอบพิธีการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 อ่านสาส์นของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

16 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: