ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับแพทย์ขยายรพ.อีก๔๐๐เตียง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับแพทย์ปี60ขยายรพ.อีก400เตียงให้ทุนป.โท-เอก30ทุน

ebc9bb56abdbaah7ga9jj.jpg

“ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ มีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานใหม่ มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลและได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน” รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กล่าว นอกจากนี้ ยังมีพระวินิจฉัยให้ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : Chulabhorn Royal Academy of Science” เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ อธิบายว่า องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง และมีทักษะการวิจัยที่สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติ ซึ่งปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศได้กว่า 124 คน มีทั้งนักศึกษาทั้งชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท 98 คน และระดับปริญญาเอก 26 คน บัณฑิตที่ศึกษาจบจากสถาบันได้มีโอกาสเข้าทำงานกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ “ตอนนี้เรามีโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งอีก 100 เตียงและในปี 2560 “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : Chulabhorn Royal Academy of Science” จะเปิดรับนักศึกษาแพทย์เพิิ่มเติมจากที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(Environmental Toxicology) วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์(Applied Biological Sciences : Environmental Health) เคมีชีวภาพ(Chemical Biology) เพื่อรองรับให้อนาคตจะเปิดให้บริการโรคทั่วไปอีก 400 เตียง คาดว่าจะรองรับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น” ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กล่าว และในโอกาสได้ครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งจะให้ทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนรวม 30 ทุน ใน 3 สาขาวิชา อาทิ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(Environmental Toxicology) วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences : Environmental Health) เคมีชีวภาพ(Chemical Biology) เป็นทุนแบบให้เปล่าครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่ผู้รับทุนอีกด้วย ตั้งแต่ 7,000–10,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามได้ที่โทร.0-2554-1900 ต่อ 2144 และ 2128 หรือเว็บไซต์ http://www.cgi.ac.th

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: