สพป.สมุทรสาคร : ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

“วิเชียร พงศธร”แจงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่งบอร์ดสสส. เผยใช้กลไกระดมทุน “ภาคเอกชน” หนุนงานสังคม

813655.JPG

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรมสพป.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ได้แก่นายสุรัตน์ แสงอรุณ นางวรนุช ตุนทกิจ นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ นางสุพรรณี ชื่นค้า น.ส.ขวัญชนก ทองคุ่ย นายสุขอนันต์ อักษร น.ส.นฤมล อึ้งเจริญ และนางสาวสรรชนีย์ แก้งาม พนักงานธุรการปฏิบัติการ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร กล่าวในที่ประชุมถึงแนงทางการดำเนินการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. และนโยบาย

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นโยบายการทำงาน แนวคิดการทำงานของ ผอ.สพป.สมุทรสาคร แผนการทำงาน โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี สำนักงานคุณภาพ 3 ดี และวางแผนการนิเทศเร่งด่วนแบ่งตามพื้นที่นิเทศ เดือนมกราคม 2559 ได้แก่ การประเมินและการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

และการทดสอบ Pre O-NET, O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

12 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: