สพป.ชลบุรี เขต ๓ รุกนิเทศเต็มพิกัด ๑๐๐%

809684.JPG

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอสัตหีบ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เต็มพิกัด 100% โดยมีนายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประธานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1 กล่าวต้อนรับ และ ดร.ธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ให้ชี้แนะขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือ ในการนิเทศฯ สำหรับการนิเทศเต็มพิกัด100% ของ สพป.ชลบุรี เขต 3 จะเน้นการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ใน 8 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”,การปรับหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการตัวชี้วัด) 2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(นโยบาย “อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง”,การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)3.การผลิต จัดหา และพัฒนา สื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการศึกษา (การดำเนินงานของ DLTV/DLIT) 4.การส่งเสริม กระบวนการวัดและประเมินผล 5.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6.การส่งเสริมการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 7.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน8.การประสาน ส่งเสริม ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยจะนิเทศเต็มพิกัด 100% ทุกโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: