สพม.๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) ประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

807349.JPG

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) <<วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ณ ห้องประชุม “ตั้งเทวาประสิทธิ์” ชั้น 2 การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณลักษณะ 5 ประการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มีมาตรการและกลไกป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ และปรับเปลี่ยนฐานคิด โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ตามโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 16 โรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 80 คน วิทยากร นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศิลปชัย ชูเชิด/ลำดวน แสงมณี ภาพ-ข่าว)

09 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: