เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ โดย นายวิรัตน์ พิมพา โรงเรียนนนรีวิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทรีวิทยา

ผู้รายงาน นายวิรัตน์ พิมพา ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนนนทรีวิทยา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

รายงานการพัฒนาการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทรีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทรีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 ห้อง รวม 281 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ จำนวน 10 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ แบบทดสอบและแบบวัดและประเมินผลงานภาคปฏิบัติท้ายหน่วย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า บทเรียนออนไลน์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.82/80.51 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ 78.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ และเมื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 พบว่า คะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เท่ากับ 40.30 และ 59.70 ตามลำดับ และพบว่าหลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ยสูงขึ้นว่าก่อนเรียนร้อยละ 48.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์โดยรวมเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ฉะนั้นบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้จัดการเรียนรู้ เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 TELS Thailand’s 2015 ›

อังคาร, 1 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: