สพฐ. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ สร้างการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพ

805449.jpg

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สพฐ.มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 4 ภูมิภาค เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคใต้ จัดขึ้นวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ จัดขึ้นวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรายภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ

ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 พิธีเปิดวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ เวทีกลางแจ้งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าววว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 65 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยมีจุดมุ่งหมายในการแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดงานศิลปหัตถกรรม เพื่อไว้เลี้ยงอาชีพของตนเองได้ สำหรับการจัดงานทุกปี สพฐ.ได้ยึดมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย นักเรียนครูอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับชาติในมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มาร่วมแสดงในงานอีกด้วย

01 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: