สพฐ ติดตาม “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” สพป.ราชบุรีเขต ๑

805017.JPG

การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษา และ นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และในเวลา 10.00 น. ได้เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมเพื่อติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นในการดำเนินการของ คณะครู และผู้บริหารพร้อมให้คำแนะนำ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1

25 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: