เผยแพร่ลงาน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย

บทคัดย่อ การวิจัยมีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 32 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ในสวนหม่อน ชุดที่ 2 คิดคณิตจากวงจรชีวิตของไหม ชุดที่ 3 รูปทรง เรขาคณิตประดิษฐ์อุปกรณ์เลี้ยงไหม ชุดที่ 4 เรียนรู้คณิตในกิจกรรมสาวไหม ชุดที่ 5 สนุกคิดคณิตด้วยกิจกรรมย้อมไหม ชุดที่ 6 คณิตกับผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ชุดที่ 7 เปิดโลกนักคิดด้วยกิจกรรมโครงงานหม่อนไหม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ แบบประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แบบประเมินสะท้อนผลหรือทบทวนการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่า x , S.D. และ t-test

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้แก่

1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบประเมินการตรวจบันทึกใบกิจกรรม (รายกลุ่ม) เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรม แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้มีจำนวน 7 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ในสวนหม่อน , ชุดที่ 2 คิดคณิตจากวงจรชีวิตของไหม, ชุดที่ 3 รูปทรงเรขาคณิตประดิษฐ์อุปกรณ์เลี้ยงไหม, ชุดที่ 4 เรียนรู้คณิตในกิจกรรมสาวไหม ,ชุดที่ 5 สนุกคิดคณิตด้วยกิจกรรมย้อมไหม ,ชุดที่ 6 คณิตกับผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และชุดที่ 7 เปิดโลกนักคิดด้วยกิจกรรมโครงงานหม่อนไหม

1.2 คู่มือครูในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย คำชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครูผู้สอน สิ่งที่ครูต้องเตรียม ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จำนวน 1 ชุด

หลังจากนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุด พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 และชุดที่ 7 มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.80, 4.70, 4.60 และ 4.55) ตามลำดับ ส่วนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 และ 4 มีความเหมาะสมมาก ( x = 4.45 และ 4.25) ตามลำดับ

1.3 ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 86.02/84.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อจำแนกเป็นรายชุดกิจกรรม พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 87.17/82.81, ชุดกิจกรรมที่ 2 เท่ากับ 87.64/85.31, ชุดกิจกรรมที่ 3 เท่ากับ 87.32/86.25, ชุดกิจกรรมที่ 4 เท่ากับ 84.04/87.19, ชุดกิจกรรมที่ 5 เท่ากับ 86.55/85.00, ชุดกิจกรรมที่ 6 เท่ากับ 82.73/86.88 และชุดกิจกรรมที่ 7 เท่ากับ 86.75/87.50 ซึ่งทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า

2.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 25.34) สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 15.50) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีคะแนนจากการประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.27) ทักษะด้านการให้เหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.14) ทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ( x = 4.51) ทักษะด้านการเชื่อมโยง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.60) ทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x= 4.52)

2.3 ผลการประเมินการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่บูรณาการคณิตศาสตร์กับหม่อนไหม พบว่า นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการกับหม่อนไหมครบทุกคน โดยทำโครงงานทั้งหมด 8 กลุ่ม และมีผลการประเมินโครงงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 86.75 จากคะแนนเต็ม 100

2.4 ผลการประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน หลังจากเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมโดยเฉลี่ยดีมาก ( x = 4.73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินด้านความซื่อสัตย์มากที่สุด ( x = 4.92) รองลงมาคือ ด้านความสุภาพ ( x = 4.88) ด้านความมีน้ำใจ ( x = 4.78) ด้านความสามัคคี ( x = 4.76) ด้านความมีวินัย ( x = 4.75) ด้านความประหยัด ( x = 4.69) ด้านความขยัน ( x = 4.67) และ น้อยที่สุดคือ ด้านความสะอาด ( x = 4.39)

2.5 ผลการสะท้อนผลของนักเรียนหลังจากที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ผลสะท้อนที่ได้สังเคราะห์ผลการสะท้อนความคิดเห็น พบว่า นักเรียนส่วนมากเห็นว่าชุดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริง ได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การประมาณค่า ฝึกการให้เหตุผล การคิดเชื่อมโยง และกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เกิดความเชื่อ เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตน โดยเฉพาะคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ด้วย

2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกชุดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียน มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รองลงมาคือ จำนวนใบกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม และนักเรียนเกิดความตื่นตัวและกระตือรือร้นกับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ (x = 4.81,4.78 และ 4.66 ) ตามลำดับ ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง รับโอน ผอ.โรงเรียนในสังกัด อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ›

พุธ, 11 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: