ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แม่ระนาดน้อยนำร่องตากเขต ๒

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แม่ระนาดน้อยนำร่องตากเขต 2 : โดย…ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

7k55d5b5f8bea9j8icihk.jpg

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและอยู่แนวชายแดนติดกับสหภาพเมียนมาร์จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 360 คน และมีห้องเรียนสาขาอีก 2 สาขา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนเผ่า ทั้งไทย ม้ง กะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ และพม่า ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตมาอาศัยอยู่รวมกัน เป็นโรงเรียนนำร่องที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสังกัดที่จะนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเดินหน้าโครงการอยู่ในขณะนี้

อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่มีเป้าหมายโรงเรียนนำร่อง 37 โรงเรียน สาเหตุที่คัดเลือกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนแรกนั้นก็ด้วยสภาพพื้นที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายมากที่สุด โดยจะแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วน

โดยในภาคเช้าจะเป็นในส่วนของด้านทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในภาคบ่ายก็จะมีอีก 2 ส่วน ในช่วงแรกก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่มีการปฏิบัติ เช่น วิชาศิลปะ รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนหลังจากบ่ายสองไปก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ซึ่งประกอบด้วยการเสริมทักษะลักษณะนิสัยหรือความต้องการของผู้เรียน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม

รวมไปถึงด้านอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยสามารถดำเนินการตามกรอบนโยบายได้ทันทีเนื่องจากได้ปฏิบัติมาโดยตลอดอยู่แล้วทั้งทักษะอาชีพและการมีงานทำ ซึ่งตอบโจทย์ที่รัฐบาลได้ให้นโยบายมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ปกครองก็ให้การยอมรับแนวคิดและวิธีการสอนในลักษณะนี้เพราะทำให้บุตรหลานของตนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบอีกด้วย

อลงกรณ์ ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าต่างๆ บนพื้นที่สูงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา เด็กส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ห่างไกลทางโรงเรียน จึงจัดให้มีอาคารพักนอน โดยมีเด็กพักนอนทั้งสิ้นกว่า 180 คน และจัดให้เด็กพักนอนได้เรียนรู้ทักษะการฝึกอาชีพ ตามนโยบาย การศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลได้นำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เข้ามาเติมความรู้และฝึกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในห้องเรียน

ศิริวรรณ ทาหว่างกัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย กล่าวว่า นอกจากเด็กได้พักสายตาและสมองจากตำราเรียนแล้ว เด็กได้เรียนรู้ทักษะ ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้เด็กมีทักษะในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้าต่อไปในอนาคต

วันสงกรานต์ ฮอบสมบูรณ์ ชั้น ป.6 กล่าวว่า นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีประโยชน์ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะรวมไปถึงอาชีพในด้านต่างๆ นอกเหนือจากที่ต้องนั่งเรียนในชั้นเรียน เช่นการปลูกพืชผักเป็นอาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การฝึกล้างรถ การทอผ้า เป็นต้น ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนและมีอาชีพติดตัวเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: