เลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรนักเรียนเก่งตอบปัญหาอาเซียนศึกษา

804416.JPG

**นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบเกียรติบัตรและปฐมนิเทศแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ณ อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ได้จัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษาเข้าค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชาในวันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 โดยทางบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการคัดเลือกผู้ชนะเลิศของแต่ละช่วงชั้นของแต่ละภาค จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม ได้แก่ ผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคใต้) ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม อาเซียนข้ามมิติ จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี รายชื่อสมาชิก 1. ด.ช. ธนกร เพ็ชรแก้ว 2. ด.ญ. อภิชญา ไชยศรีพงศ์ไพศาล 3. อ. อนุสรณ์ ชนะพาล (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม Inspiration จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. ซูฮาดา มะแซ 2. ด.ญ. โนรนาดีฮัน มะแด 3. อ. ชญาญ์พัฏฐ์

สิทธิศักดิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ชื่อทีม โรงเรียนสตรีทุ่งสง (2)จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง รายชื่อสมาชิก 1. น.ส. ศิริกานต์ ชูโชนาค2. น.ส. ศศิธร หีดแก้ว 3. อ. มาริสา พุทธพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) สำหรับผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม TP-School จากโรงเรียนบ้านถ้ำพริก จ.พิษณุโลก รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. พัชราภรณ์ พาครุฑ 2. ด.ช. นพเก้า วรรณยุทธ์ 3. อ. วรวิทย์ มาดิษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม PP1 จากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก รายชื่อสมาชิก 1. ด.ช. ณัฐชนนท์ ตาลเงิน 2. ด.ญ. นลิน โฉมงาม 3. อ. ไสว ทัดเทียม (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ชื่อทีม นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ม.ปลาย จากโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ รายชื่อสมาชิก 1. นายวัชรินทร์ เบญจาธิกุล 2. น.ส. วริศรา กวาวสิบสาม 3. อ. ยุรนันท์ สถานป่า (อาจารย์ที่ปรึกษา) ส่วนผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม Discovery Asean จากโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. ชุติกาญจน์ ลีลาอุดมลิปิ 2. ด.ญ. ชัญญานุช ชมพูวิเศษ 3. อ. สุพัตรา อัคษร (อาจารย์ที่ปรึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม วัฒนานุวงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รายชื่อสมาชิก 1. นายนัทพงษ์ ทองมั่น 2. ด.ช. สัณฑ์ แจ้งวัง 3. อ. อัจฉรา โชติมาภรณ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ชื่อทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายชื่อสมาชิก 1. นายไทยรัฐ ไชยา 2. นายพัชรพล สุวรรณเขต 3. อ.ธิกานดา ศรีสาคร (อ.ที่ปรึกษา) และสำหรับผู้ชนะเลิศรอบภูมิภาค (ภาคกลาง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชื่อทีม Udom 4 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี รายชื่อสมาชิก1. ด.ช. เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล

2. ด.ช. โชติวรุตม์ พรพงศ์ภาณุรัฐ 3. อ.วิเชษฐ เขตวิระการณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชื่อทีม เนย แอนด์ แม็ก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ รายชื่อสมาชิก 1. ด.ญ. กนกวรรณ สาริพันธ์ 2. ด.ช. นราวิทย์ ส้มดี 3. อ. ปรินทร์ ทองเผือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–6) ชื่อทีมคุณพระช่วย จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ รายชื่อสมาชิก 1. นายวิษณุ เพราะพืช 2. น.ส. สุจิตราภรณ์ ประสานทอง 3. อ. ณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว ในโอกาสนี้ สพฐ. ขอแสดงความยินดีแก่ครูและนักเรียนที่ชนะเลิศโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทิพวรรณ ข่าว

12 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: