“นาราชโมเดล”

803464.jpg

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ตำบลเป็นฐาน “นาราชโมเดล ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมประสงค์ มีสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย, ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาอบต.นาราชควาย, นักวิชาการศึกษาอบต.นาราชควาย, ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนาราชควาย, บ้านนาราชควายน้อย, บ้านเนินสะอาด, บ้านสร้างหิน, บ้านหนองบัวหนองแวง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาชิกอบต., รพ.สต., ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน, ผู้นำชุมชน, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม รวม 100 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ข่าว/ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

08 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: