สพม.เขต ๓๕ ประชุมจัดทำแนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

803391.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้แก่คณะครูในสังกัด จำนวน ๙๒ คน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ กล่าวรายงาน และนายภูริต คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวต้อนรับ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนำไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๙๒ คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายโดยนายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

หลังจากนั้นช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มโรงเรียนตามกลุ่มเครือข่าย ๗ กลุ่ม ให้คณะครูในกลุ่มเครือข่ายร่วมระดมความคิดเห็น เสนอแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนเองต่อกลุ่มเครือข่าย เพื่อร่วมจับทำแผนขับเคลื่อนฯ ของสำนักงานเขตต่อไป

ชมข่าว FB สพม สามสิบห้า ได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.910614645691305.107…

ชมภาพ https://plus.google.com/photos/111497274606506728417/albums

นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

07 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: