โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

802181.jpg

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ประเภทโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา(ป.1-ม.3) โดยได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ รอบแรกการประเมินจากเอกสาร และรอบที่ 2 ประเมินสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน จากคณะกรรมการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ++

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะครูที่ปรึกษา และตัวแทนสภานักเรียน เข้าร่วมรับโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 พร้อมรับเงินรางวัลสนับสนุนโครงการฯ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท) มอบโดยท่าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ คงสภาพมาตรฐานเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2560) สำหรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องและยั่งยืน.

นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ได้ให้ข้อมูลว่า “โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน ที่มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และนักเรียนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ชีวิตภายใต้รั้วโรงเรียนเดียวกันอย่างสมานฉันท์ ทำหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง มีบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และหลักธรรมาภิบาล มีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประสานความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี”

และในความหมายของ “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” คือโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่บนพื้นฐานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ (เครือข่าย ปชส.ร.ร.บ้านเนินพลับหวาน : ภาพ/ปิ่นเพชร แช่มช้อย ปชส.สพป.ชลบุรี เขต 3 : รายงาน)

04 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: