สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

802143.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สพม.9 จัดประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธาน ซึ่งมีจำนวน 18 โรงเรียน (โรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน ขนาดกลาง 7 โรงเรียน ขนาดเล็ก 6 โรงเรียน และโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 1 โรงเรียน)

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแจ้งให้โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และนำไปประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

2. เพื่อเตรียมปรับเนื้อหา และโครงสร้างเวลาเรียน

3. เพื่อเตรียมรูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้

4. เพื่อเตรียมเรื่องของการประเมินผล

การประชุมครั้งนี้ทราบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการเตรียมการ และมีความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ( 2 พฤศจิกายน 2558 ) นี้ สพม.9 จะได้กำกับ ติดตาม เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชการ

04 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: