รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบบ้านนักเรียนโครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

801824.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัว ด.ญ.วรรณวิสา รตมะณี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก ต.สารภี อ.หนองบุญมาก ที่ได้รับการจัดสร้างบ้านตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู/นักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านและร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของนักเรียนอย่างอบอุ่น โครงการดังกล่าว สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสร้างบ้านให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตบริการอำเภอละหนึ่งแห่งรวม 5 อำเภอ เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างคนปกติทั่วไปได้ สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและไม่ปลอดภัย [คลิกชมอัลบั้มภาพ]

สพป.พช.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

802016.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการบริหารงาน ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ และ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีได้รับความรู้จากวิทยากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ พิษณุโลก และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ รับทราบข้อกฏหมาย แนวทาง ปัญหาอุปสรรค ป้องกันข้อผิดพลาด และการกระทำผิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการตรวจประเมินเอกสารทางการเงิน และพัสดุ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับปีงบประมาณใหม่

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/prpbn3/media_set?set=a.1709277385974939.1073742…

ชมภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/prpbn3/media_set?set=a.1709482159287795.1073742…

สพม.30(ชัยภูมิ) อบรมหลักสูตร“ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GPระยะที่ 3

802038.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – GP ระยะที่ 3 ให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน แยกเป็น 2 รุ่น จำนวนกว่า 80 คน ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ e – GP ระยะที่ 3 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ยังได้จัดทำคู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding: e – bidding) สำหรับแจกผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่เข้าอบรมเพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่ให้ความรู้จากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ คุณพิมพ์สิริ เดชสูงเนิน และคุณสมใจ หลาวทอง นักวิชาการคลังชำนาญการ…ภาพ/ข่าว…อารยา

2 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: