สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำ

801111.jpg

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำ ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่โดดเด่นในแต่ละกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) รวมทั้งสิ้น ๓๐ โรงเรียน เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อยกระดับขึ้นเป็นโรงเรียนแกนนำของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยการดำเนินการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำในครั้งนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้กับโรงเรียนที่อยู่ข้างเคียงให้มีแนวทางและทิศทางที่เป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานฯ จำนวน ๑๓๗ คน//////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

23 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: