สพป.นศ.๑ ประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

800773.JPG

๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทวินโลตัส

นายพีระ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการเป็นการประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิต เนื่องจากทุกคนได้อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเหลือคณานับ

ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ กล่าวเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ๑๐๘ คน จำแนกได้ดังนี้ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) จำนวน ๑ ราย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๙ ราย ครูผู้สอน ๙๔ ราย พนักงานราชการ จำนวน ๔ ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนถึงวันนี้วันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ วันแห่งเส้นชัยชีวิตราชการ ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ต้องภาคภูมิใจยิ่ง ทั้งในวิชาชีพในผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่เยาวชน ประเทศชาติ อันมาจากผลที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยวิริยะ อุตสาหะ อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นต่อไปได้เป้นอย่างดี โดยเฉพาะข้าราชการครู เป็นผู้ที่สร้างคน สร้างศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในโอกาสต่อ ด้วยมีจิตวิญญาณของคำว่า ครู

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำเร็จลุล่วงเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงานในการจัดกิจกรรมนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องหลายปีทุกคนจะระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยความจริงใจ เพราะเปรียบเหมือนขุมทรัพย์แห่งปัญญาเป็นบูชนียบุคคลอันล้ำค่า//นางสุภาพร ดาราจิตร ภาพ/นางสาวจรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

22 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: