รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

สพป.ลพบุรี 1 จัดงานมหกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)

800012.jpg

19 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

การจัดงานมหกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุจริต ดำเนินงานตามแผนสุจริต 3 ยุทธศาสตร์ คือ การป้องการ การส่งเสริม และการสร้างเครือข่าย เป็นผลสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จและบูรณาการร่วมกับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ลบ.1 หัวหน้ากลุ่มและบุคลากรในสังกัด เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภคจิรา รายงาน

สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดงาน เกษียณ…เกษมสุข วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558

800147.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2558 … สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้จัดงาน เกษียณ…อย่างเกษม วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558

ในการนี้ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ทั้งนี้ นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ประธานจัดงานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็น

การยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา

และทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา

ซึ่งในปี 2558 นี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 43 ราย (ผู้บริหารสถานศึกษา

10 ท่าน ศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน ครู 30 ท่าน และลูกจ้างประจำ 1 ท่าน และการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ทุกท่านในปีนี้ ได้รับ

ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัดเป็นอย่างดียิ่ง ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.จบ.2 (ศัณศณี-วาสนา-อังคณา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.ลำพูน เขต 2

800115.JPG

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านศิลปะและทักษะด้านวิชาชีพ , เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพทางดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งเสริมให้ไปแข่งขันระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถศิลปหัตถกรรม ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด 129 รายการ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านแม่เทย แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ป้อก แข่งขันปฐมวัยและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ และโรงเรียนแม่ตืนวิทยา แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต2 เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมการแข่งขันและได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ทั้ง 4 สนาม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558

19 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: