ร.ร.บ้านโชคชัย สพป.มค.๓ ผลโอเน็ตพุ่งสูงกว่าระดับชาติ ๓ ปีซ้อน สพป.อุบลฯ ๕ แห่ศึกษาดูงาน

798324.jpg

โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-Net)พุ่งทะลุสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 แห่ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ., คณะกรรมการ ก.ต.ป.น., ประธานเครือข่ายสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 85 คน นำโดย นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งมาศึกษาดูงานเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่โรงเรียนบ้านโชคชัย มีนายประสพสุข หีบแก้ว, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำในเขตบริการโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านโชคชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโชคชัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การบริหารจัดการของนางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 5 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มี Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จด้วยระบบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากพระราชวังไกลกังวล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมีรางวัลด้านคุณภาพทางการศึกษาผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยมีรางวัลคุณภาพต่าง ๆ ดังนี้ ปีการศึกษา 2558 -รางวัลดีเด่น ระดับโซนภูมิภาคที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2558 จาก สพฐ. ปีการศึกษา 2557 – ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา (59.20)

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (61.00) สังคมฯ (66.40) และวิทยาศาสตร์ (59.30) ของเขตพื้นที่การศึกษา

– ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 คะแนนอันดับ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษา และสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน (63.02)

– รางวัลชมเชย โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จาก สพฐ.

– รางวัลดีเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี (โรงเรียนขนาดเล็ก) ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศ

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 สาระคณิตศาสตร์ ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

– ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา และค่าเฉลี่ยทุกด้าน สูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศ

– รางวัลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การแข่งขันโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีการศึกษา 2555 – ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต/ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

– ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 สาระคณิตศาสตร์ ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมการอ่าน เช่น

– รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ (ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการอ่านเถิดเด็กไทย : อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปี 2556

– รางวัลดีเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี (โรงเรียนขนาดเล็ก) ของเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 และในปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโชคชัยทุกคน สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้” เป็นโรงเรียนที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเขตพื้นที่การศึกษา 100 % อีกด้วย “โรงเรียนมาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพียรคุณธรรม นำความรู้ สู่เทคโนโลยี ทางการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนบ้านโชคชัย ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : เขียนข่าว

ปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย : ข้อมูล/ภาพถ่าย

http://203.172.194.82/mk3/?p=2218

15 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: