ผอ.สพม.๓๔ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มดอยสามหมื่น

798463.JPG

วันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มดอยสามหมื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผอ.รร.แม่ริมวิทยาคม ประธานกลุ่มดอยสามหมื่น กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรม จริยธรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มดอยสามหมื่น ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 โดยมี โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย อำเภอพร้าว และอำเภอสะเมิง กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้ารับการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 65 ของกลุ่มดอยสามหมื่น ณ จุดการแข่งขัน https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.115459343…

15 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: