สพป.พังงา เตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

798116.jpg

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พังงา จำนวน 190 คน เข้ารับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ผอ.สพป.พังงา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 สพป.พังงา ได้จัดประชุมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้เกียรติพบปะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา,มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ,มอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้แก่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2557, มอบโล่โครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมสภานักเรียน, มอบโล่และเงินรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 และมอบโล่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการบริหารจัดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

หลังจากนั้น นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบและเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยกล่าวว่าแผนการดำเนินงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแรกจะเน้นการติดตามแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานในเรื่องการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ การปรับลดเวลาเรียน การเปลี่ยนค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา และมีนโยบายการดำเนินการตาม Road Map อีก 26 นโยบาย เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนตลอดปี 2559 ต่อไป ธนพร ภาพ/ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E…

14 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: