รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

รองเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.นครราชสีมา เขต 3

797427.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.นครราชสีมา เขต 3วันนี้ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา กพฐ. ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตำบลสะแกราช สพป.นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ท่านรองเลขา กพฐ. บรรจุเข้ารับราชการเป็นครูครั้งแรก เป็นที่บ่มเพาะจิตวิญญานความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนบ้านหนองแฟบ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการศึกษา

ในการนี้ท่านรองเลขา กพฐ. ยังได้ร่วมรับฟังข้อมูลพื้นฐานจาก นายพีรวิชญ์ จิตชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ และข้อมูลจากผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน พร้อมด้วยทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ อีกทั้งยังได้เดินตรวจเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน พบปะพูดคุยกับพี่น้อง เพื่อนร่วมงานเมื่อครั้งแรกมาบรรจุเป็นครู อย่างด้วยความอบอุ่น ก่อนจะเดินทางกลับ

สพป.นครปฐม เขต 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

797581.jpg

สพป.นครปฐม เขต 1 พัฒนาคุณภาพครูในสังกัด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการการศึกษาทางไกล โดยนำไปใช้ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนที่มีความสามารถในการใช้ ICT สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน ๒๕๕๘ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณวิทยากรแกนนำ ทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม TOT จังหวัดนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT) มาดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า<< http://www.esanpt1.go.th/web2009/modules.php?name=activeshow_mod&file=ar…

รมช.ศธ.พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ จ.หนองคาย เปิดโครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน

797417.JPG

***(๑๐ ก.ย. ๕๘)โดยในช่วงเช้า พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเชียน ณ โรงแรมแม่โขงรอยัล จังหวัดหนองคายโดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะได้เดินทาง ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใต้การบริหารงานนายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และการกำกับดูแลจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในด้านจริยธรรมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๑ คน ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยเข้าหลักเกณฑ์ คือ มีเกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป จำนวน ๓ คน

โดย รมช.ศธ. ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนมีความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษางานอาชีพพร้อมทั้งปฏิบัติจริง เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตามที่โรงเรียนได้มุ่งมั่นดำเนินงาน ดังนี้ ๑) การจัดการศึกษาเพื่อรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจัดการศึกษารองรับการท่องเที่ยวในอำเภอโพนพิสัย ด้วยกิจกรรมการฝึกเตรียมมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งภาษาที่มัคคุเทศก์น้อยได้ฝึกนั้น ได้แก่ ภาษาไทย ลาว ยาวี (มาเลย์) และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพ ในอนาคต ๒) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ ๕ ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านคหกรรม ด้านสร้างสรรค์ ด้านพาณิชยกรรมและบริการ ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ เช่น กิจกรรมชุมนุมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โครงงานอาชีพ การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีพ การเข้าค่ายผู้นำด้านอาชีพ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง และได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพได้เต็มตามศักยภาพ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ๓) การจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาส จึงต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ ด้วยการใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่องให้กับนักเรียน ได้แก่ ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี จิตอาสา และผลการเรียนดี ๔) การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีการฝึกสอนนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย อีกทั้งจัดการฝึกอาชีพด้านการผลิตและการบริการ ได้แก่ การนวดแผนไทย การตัดเย็บเสื้อผ้า การทำเบเกอรี่ (เค้ก) ศิลปะ และภาษา ๕) การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ๓ รวมทั้งเป็นฐานการเรียนรู้วิชาหรือทักษะอื่นๆ และ ๖) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอน ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบ eDLTV คือการเรียนด้วยระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ Application คือ การนำ Application ชื่อ DLTV ซึ่งสร้างขึ้นโดยมูลนิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และรูปแบบ DLTV คือ เรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือที่เรียกว่า “ครูตู้”ในตอนท้าย รมช.ศธ. ได้แสดงความรู้สึกยินดีและชื่นชมถึงผลการดำเนินงานที่เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีความหลากหลาย เหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำสู่คุณภาพทางการศึกษาในภาพรวม และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ ซึ่งล้วนเกิดจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะครู ผู้บริหาร และที่สำคัญคือ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้ขอบคุณ นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คณะทำงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถึงความทุ่มเท เสียสละ และความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ธำรงไว้ซึ่งความดีเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป รมช.ศธ.กล่าว

ทิพวรรณ ปชส.ข่าว

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866258773470381&type=1&l=38f7b…

11 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: