งานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

795552.JPG

+นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.6 เป็นประธานงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม และส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การแก้ปัญหาในสังคม มีจิตสาธารณะ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อำเภอ ตำบล เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 300 คน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 180 ทุน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

02 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: