ข่าว สพป. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

กกต.นครศรีธรรมราชจัดอบรมครู สพป.นศ. เขต ๑ โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย

794893.JPG

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมครู สพป.นศ. เขต ๑ โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมด้านพลเมือง ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ กล่าวว่าการจัดอบรมนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้วางแผนและกำหนดรูปแบบตลอดจนดำเนินการตามแผนงาน การสร้างความเป็นพลเมืองโรงเรียนประชาธิปไตยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย (๔ ช่วงชั้น )สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด มีครูเข้ารับการอบรมประมาณ ๑๒๕ คน

ประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดอบรมเพื่อนำไปขยายผลด้านประชาธิปไตยและเพื่อการออกประชามติกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเสริมสร้างพลเมือง//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

สพป.สิงห์บุรี ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

794936.JPG

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ขานรับนโยบาย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยระดมสมองจาก คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน จำนวน 17 กลุ่ม ผู้แทนสภานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 คน มาร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการแปลงนโยบายออกมาเป็นงานในเขตความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่แล้ว โครงการ/กิจกรรม ที่จะปรับปรุง และโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.

สพป.พิษณุโลก เขต 3 MOU วัดโบสถ์ปราบปรามการทุจริต

794846.JPG

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.พิษณุโลก ทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

31 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: