โครงการธนาคารโรงเรียนระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคาร สพม.๓๔

792284.JPG

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยกล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์,การบริหารการเงินการคลังและการออม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคงในชีวิตในยุคปัจจุบันและยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหากประเทศชาติที่มีความมั่งคงทางการเงินที่มาจากการออมของคนในชาติแล้ว ก็จะเกิดผลดีและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการลงทุนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติ จากนายบุญเกื้อ คุณาธารกุล นายอำเภอปาย ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการธนาคารโรงเรียนระหว่าง ธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคารและพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โดย นายอัครวัฒน์ อรัญญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการออมสินภาค 8 ผู้อำนวยการออมสินเขตลำพูน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน และมอบเงินรางวัลประกวดคำขวัญธนาคารโรงเรียน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 รางวัล

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.113873050…

21 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: