สพป.นศ.๒ พัฒนาครูผู้รับผิดชอบนักเรียน เรียนร่วมและเรียนรวมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ

790694.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ณ มทร.วข.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช โดยมีนายประเสริฐ พรหมศร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน ซึ่งสรุปได้ความตอนหนึ่งว่า “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคุณภาพการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยกำหนดแนวทางในการจัดอบรมเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมาย และนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการการเรียนร่วม แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การคัดกรองและการวินิจฉัยนักเรียนพิการ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใข้หลักสูตร แนวทางการอำนวยความสะดวก สื่อ และการบริการ การให้ความช่วยเหลือ แนวทางการวัดผลประเมินผลสำหรับนักเรียนพิการ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครี้งนี้จากโรงเรีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จัดการเรียนการสอนเรียนร่วมและเรียนรวม 130 กว่าโรงเรียน

18 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: