สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิด

790213.JPG

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิด โดยมีนางวนิดา แสวงผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษและเพื่อนครูสาระอื่นๆให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดได้

๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดของครูในโรงเรียน อำเภอและเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่สมัครใจและผ่านการคัดเลือกศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะ peer teaching for lesson study โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๙๔ คน

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

วิทยากร/ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวนิดา แสวงผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: