สพป.พล.๑ อบรมครูสอนพุทธศาสนา เป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง

789795.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับชมรมครูอนุรักษ์และผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก มีครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับการอบรม จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนพระพุทธศาสนาได้รับการฝึกปฏิบัติในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี และการสวดมนต์อย่างถูกต้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณด้านศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี การตั้งโต๊ะบูชา การปฏิบัติงานกุศลพิธี เช่น การถวายสังฆทาน ถวายกฐิน ผ้าป่า การสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์และฝึกสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

นายประยุทธ กล่าวตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติพิธีการทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะต้องถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าถึงสาระของศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงการสวดมนต์ เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจและสวดมนต์เป็นประตูไปสู่พระพุทธศาสนา เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยในเบื้องต้น จะช่วยส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีสติในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะครู ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนพิธีในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียง ต้องมีภาวะผู้นำทางศาสนพิธี ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตรงตามแบบแผน เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

16 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: