ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์

785835.jpg

+ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตตรวจราชการที่ 18 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจ ติดตามการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE online และโครงการพัฒนาภาษา (โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ประจำปี 2558) พร้อมตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ที่ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานของโรงเรียน มีภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการจัดการเรียนการสอน จากนั้นได้ตรวจราชการที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มีนายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และคณะให้การต้อนรับและนำเสนอตามประเด็นการตรวจราชการ จากนั้ได้ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ที่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ มีนายบุญส่ง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ รายงานผลการจัดการเรียนการสอน และได้พบปะคณะครู นักเรียน ผ่านทางระบบทีวีของโรงเรียน จากนั้น ติดตามตรวจราชการที่ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล มีนางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล และคณะครูให้การต้อนรับ และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน สำหรับการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้นอกจากรับฟังผลการจดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะได้นำกลับไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปอีกด้วย (6-7 ส.ค.58) //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

08 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: