สพป.ยะลา ๑ นำบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนที่สอนเพื่อเตรียมเด็กไปสู่อาชีพ

786307.JPG

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายนิยม รักมาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 1 พร้อมผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอนการงานอาชีพ จากโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 37 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขียนใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) และโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (สังกัด สพป.เชียงราย 3) เพื่อเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ กิจกรรมที่ทำไปสู่อาชีพ ตลอดจนศึกษาวิธีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เตรียมเด็กไปสู่อาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างและต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งทำให้คณะที่ไปเยี่ยมชมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในความมานะของคุณครูที่พยายามฝึกเด็กนักเรียนให้เป็นคนคิดเป็น ทำเป็นและขายเป็นซึ่งเป็นวิชาที่จะติดตัวสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

10 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: