รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำพิธีลงนาม MOU ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน

782663.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐตลอดจนการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพฐ.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ในการดำเนินงานการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่าง ๑.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชูศักดิ์ กุลทัพ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน…

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

782614.jpg

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้นำทีมคณะผู้บริหารการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจำนวน 250 คน เพื่อพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนได้ จึงได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการทดสอบของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา มาให้ความรู้ในครั้งนี้

สพม.เขต ๓๕ รับโล่เกียรติยศ O-NET ๓ ปี ซ้อน

782719.jpg

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓ รางวัล จากนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา รางวัลที่ได้รับ

๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นฐาน O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกว่าระดับประเทศ (๑๐ อันดับ)

๒) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก ๓ ปี ต่อเนื่อง

๓) สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้น ม.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ อันดับแรก ๓ ปีต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ขอยกคุณความดีทั้งหลายนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจาก ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประจำจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ คุณครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.874628705956566&typ…

2 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: