รวมข่าว สพป. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปี

782081.jpg

ดร.ญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะกับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ จาก ๑๘ โรงเรียน จำนวน ๑๗๖ คน ที่มาเข้ารับการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปี เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning (BBL) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยมี นายทรงศักดิ์ เพ็งศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษิณกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.อุดรธานี เขต 2 รับโล่รางวัล โครงการรักษ์ภาษาไทย อันดับ 2 เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2558

782254.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 รับโล่เกียรติยศ จากนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ในฐานะที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก ลำดับที่ 2 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 พร้อมทั้งได้โล่รางวัล ในฐานะที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก อันดับ 2

นอกจากนี้ ยังได้รับโล่รางวัล ในฐานะเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก อันดับ 8

ในโอกาสนี้ เด็กหญิงฉัตรรพี วรรณพราหมณ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

30 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: