กิจกรรมสภานักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

780274.JPG

นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ หอประชุมรัฐประทาน โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และพลังเยาวชนเหล่านี้ควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม องค์กรนักเรียน เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่จะโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินการขับเคลื่อนสภานักเรียน เพื่อเป็นการสานต่อการจัดตั้งองค์กรสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสภานักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ปลุกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และได้ร่วมดูแลทุกข์สุขของนักเรียน พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑๖๕ โรงเรียนฯ ละ ๑ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๒ โรงเรียนฯ ละ ๑ คน

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จากตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เข้าเป็นคณะกรรมการ และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: