สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่านิยมไทย๑๒ ประการ ประจำปี ๒๕๕๘

779556.jpg

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่านิยมไทย 12 ประการ ประจำปี 2558 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำค่านิยมหลัก 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช) ไปสานต่อให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยมี ดร.ญาณิศา บุญจิตร รองผู้อำนวยการฯเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนและทีมวิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้ความรู้กับนักเรียน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

24 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: