สพป.อย.๒ จัดอบรมระบบจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเลคทรอนิกส์

777554.JPG

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนายรชต เชื่อมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวรายงาน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการบริหารพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ผู้เข้าอบรมคือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน จำนวน 186 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ท่าน ได้แก่ นางธัญชนก จันทร์เหลือง นักวิชาการคลังชำนาญการ นางเกสร กันทริกา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ นางสาววาทินี ยอดดำเนิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวนภาปิรันต์ เนียมศรี นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: