เด็กมัธยมพิษณุโลก เรียนสายช่าง รองรับกำลังผลิตภาคอุตสาหกรรม

778587.JPG

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้การจัดการศึกษา ระดับ ปวช.ในสาขาช่างยนต์และธุรกิจคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรคู่ขนาน ลักษณะที่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 107 คน

นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เปิดเผยว่า “ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในทักษะวิชาชีพ ทางโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำหลักสูตรทวิศึกษาขึ้น ใน 2 สาขาอาชีพ คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ ให้เด็กเราได้ฝึกอาชีพ ควบคู่ไปกับการเรียนในวิชาสามัญ เราจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 ผลการตอบรับของโครงการดังกล่า ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ เด็กเรียนจบมาก็จะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี”

นายสมชาย ธิมา อาจารย์ผู้สอนวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพชนแดน กล่าวว่า “ จากพื้นฐานงานช่าง เด็กค่อนข้างจะมีน้อย พอได้เรียนเด็กก็เริ่มมีใจรักและชอบในการเรียน เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก สำหรับเด็กในสายสามัญ ที่อ่อนในวิชาสามัญ เก่งทางด้านช่าง พอมาเรียนก็ทำให้เด็กค้นพบตัวเองว่า สามารถทำได้ พร้อม ๆ กับการเรียนในวิชาสามัญไปด้วย”

ด้าน นายวีรพงศ์ โคตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนในหลักสูตรนี้มาเป็นปีที่ 2 เล่าว่า “ทำให้ได้ทักษะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องยนต์ ได้ฝึกอาชีพ ในเรื่องการดูแล ซ่อมแซม บำรุง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นจำนวนมาก ถ้ามีโครงการนี้มาก ๆ ก็จะดีมาก จะทำให้เด็กมีสามารถเข้างานได้ง่ายกว่าสายสามัญทั่วไป เพราะโรงงานจะรับพิจารณาเด็กที่จบทางด้านช่างเป็นพิเศษครับ”

อีก 1 ปีการศึกษา ที่นักเรียนในหลักสูตรนี้ จะจบการศึกษาที่เป็นผลผลิตของโครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา แบบทวิศึกษา เด็กรับประกาศนียบัตร 2 วุฒิการศึกษา และ 2 ประสบการณ์ ทั้งสายสามัญและวิชาชีพ จะนำความรู้ออกไปประกอบอาชีพและมีอาชีพติดตัว รวมไปถึงโอกาสและมีทางเลือกที่หลากหลายในการประกอบอาชีพ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี.

………………………………………………

วรางคณา อนันตะ/ข่าว

อลิสา ประทุมโพธิ์ /ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สพม.39

23 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: