ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บุรีรัมย์ เขต ๓ ประชุมรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)

776588.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)….

สพฐ. ได้ประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.๑ และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม” ขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงให้ทุกโรงเรียนได้เข้าใจ และถือปฏิบัติในการกรอกข้อมูลเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพราะกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.จะมีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงโดยตรง ดังนั้นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ในโรงเรียน คือ ครูวิชาการโรงเรียน ที่จะดำเนินงานครั้งนี้ และร่วมมือกับผู้รับผิดชอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จต่อการสนองนโยบาย

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน เพื่อการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ณ ห้องเอกสิทธิ์ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

777041.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมcละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อเขตสุจริต จำนวน 150 คน 10 เขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ ณ ฮอไรซัน วิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการรับมอบธงเขตสุจริตและดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นตัวแทนคณะ นำเสนอผลการดำเนินงาน เขตสุจริตของ สพป.นศ.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ได้แก่ นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นศ.2 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ. 2 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 นางศิรินารถ แววสง่า ผอ.ร.ร.วัดนิคมวังหิน และนางโฉมยงค์ สุขอันต์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง และดำเนินการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นต้นแบบเขตสุจริต เพื่อหวังผลให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปซัน ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปี 2559 พบกันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

เด็กไทย เตรียมโชว์ความสามารถด้านศิลปะการแสดงที่ประเทศเกาหลีใต้

777210.JPG

นักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ ในเทศกาล Gangneung.(กังนึง) International Junior. Art. Festival.

ที่ห้องประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์. ดร.กิตติพงศ์. พิพัฒนศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์). นายมนต์ชัย. ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมคณะ. ได้ให้การต้อนรับ ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก. /รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย /ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก (CIOFF). (ซีออฟ) นำนาฎศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมไทย ไปแสดงในเทศกาล Gangneung. .(กังนึง) International Junior. Art. Festival. ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่. 29. กรกฎาคม.-5 สิงหาคม. 58. ณ. เมือง Gangneung ประเทศเกาหลีใต้.

ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาซีออฟ กล่าวว่า “เราเห็นศักยภาพการแสดงของเด็กไทย ของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทางเราเคยไปร่วมงานครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน มาครั้งนี้ทางซีออฟ ได้เลือกการแสดงพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อีกครั้ง ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ เราจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและจังหวัดอุตรดิตถ์”

นางสาวพลอยพัฒน์ จันทร์รัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า “รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแสดงในงานแสดงพื้นบ้าน เป็นเกียรติของประเทศ ซึ่งเราต้องรู้จักการแสดงในชุดนั้น ๆ และทางโรงเรียนได้สอนในการเรียนด้านการแสดงพื้นบ้านด้วย การไปครั้งนี้ เราก็จะทำอย่างเต็มที่ เพราะที่ไปครั้งนี้มีเยาวชนจากหลายประเทศ เราไม่ได้ไปแสดงแค่ความสวยงาม แต่เราอยากโชว์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยด้วย”

ด้าน เด็กหญิงอิศริยา แพ่งสุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าว่า “ รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เตรียมการแสดงไปทั้งหมด 5 ชุด คือรำมังคละ ฟ้อนภูไท เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งกะลาและแหย่ไข่มดแดงค่ะ”

สำหรับชุดการแสดง ที่ทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี. จะนำไปแสดงเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกของวัฒนธรรมไทยในทุกภาค มีจำนวน 5 ชุด คือ รำมังคละ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟ้อนภูไท เป็นการฟ้อนที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวภูไท ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อพยพมาจากอาณาจักรน่านเจ้า การฟ้อนภูไทใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน เซิ้งกระติบข้าว การแสดงของภาคอีสานที่เป็นที่รู้จักกันดี และแพร่หลายที่สุดชุดหนึ่ง โดยมีท่าถวายบังคม ท่านกบิน ท่าเดิน ท่าดูดาว ท่าม้วนตัว ท่าสนุกสนาน ท่าปั้นข้าวเหนียว ฯลฯ เซิ้งกะลา. เป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลักโดยใช้กะโป๋ หรือ กะลามะพร้าว เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเล่น ซึ่งเมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีการรื่นเริงและฉลองกัน บ้างก็ช่วยกันขูดมะพร้าวและตำน้ำพริก จึงได้นำเอากะลามะพร้าวมาเคาะประกอบจังหวะกันเป็นที่สนุกสนาน และเซิ้งแหย่ไข่มดแดงการแสดงที่มีความสนุกสนานเร้าใจในแบบศิลปการแสดงแบบชาวอีสาน แสดงออกถึงการออกไปหาไข่มดแดง ซึ่งได้มาอย่างยากลำบาก ทั้งต้องถูกมดแดงกัดหรือไต่ตามเสื้อผ้า การกวนแยกตัวมดแดงออกจากไข่

ทั้งนี้ คณะจากประเทศไทย จำนวน. 25 คน นำโดย ดร.อุดมศักดิ์. ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานที่ปรึกษาซีออฟ ดร.กิตติพงศ์. พิพัฒนศิวพงศ์ ผอ.สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์). นายมนต์ชัย. ปาณธูป ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวพิศมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 นางวรางคณา อนันตะ นักประชาสัมพันธ์ สพม.39 จะร่วมเดินทางพร้อมครูและนักเรียนด้วย โดยสายการบินไทย ในเวลา 22.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นี้

…………………………………………………

วรางคณา อนันตะ/รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

20 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: