สพป.ปข. ๒ เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนแบบ BBL

776568.JPG

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนแบบ BBL เพื่อส่งเสริมให้คณะครู มีความรู้ มีทักษะ และได้ลงมือปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมองที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ปี 2558 “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” โรงเรียนบ้านหนองพลับ ในสังกัด สพป.ปข. 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ BBL จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนแบบ BBL ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ปข. 2 เพื่อให้คุณครูทุกโรงเรียนนำสื่อและนวัตกรรมที่ผลิตไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากนายประเทือง กลิ่นเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงส์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางอภิญญา กลิ่นดี และนางมนตรา ผลศรัทธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหงส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูในสังกัด สพป.ปข. 2 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2558

20 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: