สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมสัมมนา การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน

775107.JPG

สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดการอบรมสัมมนา “การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กส.๓ โดย ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา ผอ.กลุ่มฯ ให้โรงเรียนในสังกัด ส่งคุณครูพร้อมนักเรียน รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๙๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาดังกล่าว โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีคณะวิทยากร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมการอบรมฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.สมบัติ จินดาศิริ เสธ. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.๓ นายสิทธิพร ไกยเดช ผอ.ร.ร.สงเปลือยวิทยยน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและปฏิบัติตนให้ได้ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะทำให้นักเรียน และประชาชนคนในชาติเป็นคนดีของประเทศไทย โดยใช้กระบวนการสภานักเรียนเป็นแนวทางให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติ และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่เพื่อน ๆ นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และบอกเล่าแนะนำญาติพี่น้อง และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. ด้วย อาทิ การลงคะแนนเลือกตั้ง นักเรียนได้ใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนของตนเอง เข้าใจเรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในศาสนา และปกป้องความเป็นชาติไทย ฯลฯ

16 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: