สพม.๓๐ (ชัยภูมิ) จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ดี รวมใจสามัคคีหลีกหนียาเสพติด

775221.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30(สพม.30) จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ มีค่านิยมที่ดี รวมใจสามัคคี หลีกหนียาเสพติด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด นายเสรี ปลอดโคกสูง รอง ผอ.สพม.30 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด นำความรู้ไปต่อยอดสร้างเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนได้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้รักสามัคคี ปรองดอง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยมี นายอดิเทพ กมลเวทย์ นายอำเภอหนองบัวแดง พ.ต.ท.สมศักดิ์ มิตราช สวส. สภ.หนองบัวแดง ร.ต.ท.ชัยศิลป์ ฦๅชา รอง สวป. สภ.หนองบัวแดง นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา…อารยา…ข่าว/มงคล..ภาพ

16 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: