สพป.นครพนม เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

775768.JPG

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการกพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมจัดขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือประชาชน พิจารณากระบวนงานที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต ขออนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมเข้าร่วมประชุมประกอบดัวยผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงและครูโรงเรียนละ ๑ คน โดยมี นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายทรงวุฒิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และ นายณรัช ไชยสุระ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑<<<

17 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: