รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพฐ.

773790.jpg

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายวันสาร แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการพร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำ จัดประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน และเชิญผู้บริหารโรงเรียนแกนนำดังกล่าว จำนวน 72 โรงเรียน เพื่อเข้ารับฟังและให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของครูปฐมวัยอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยกระบวนการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสมุดเพชรรัตน หน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

773774.jpg

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการจัดการดำเนินการอบรมทุกปี การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๕ คน มีพระอาจารย์อุทัย อุทโย ให้ใช้สถานที่จัดอบรม ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง การจัดการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ ศาสนากับวิถีชีวิตครู การทำวัตรเช้า-เย็น การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและการบริหารจิต ความคิดรากฐานแห่งการสอนคนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี และการบันทึกสรุปผลการอบรมภาพรวม โดยมี นาวาอากาศโทวิเชียร ปราบพล เป็นวิทยากร…

สพป.สตูล อบรมขยายผลการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมประเมินPISA

773755.JPG

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) ประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งจัดให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ครูวิชาการชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 126 คน เพื่อใช้ในการตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินผลนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สงขลา 3 เป็นวิทยากรร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

สำหรับการประเมินนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) จะดำเนินการประเมินเยาวชนของประเทศสมาชิก ที่มีอายุ 15 ปี ซึ่งในปี 2558 จะนำผลจากการประเมินเพื่อแก้ปัญหาแบบร่วมมือขึ้นจากเดิม และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ภาพ : จิต์ดาภา ปาทาน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.สตูล

13 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: